פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

יסודות הלמידה בבתי הספר היסודיים
תוכנית התערבות
לשיפור יכולת ברכישת מיומנויות בית ספריות
מיקוד בהשבחת שפה.

 
 מטרות, יעדים ועקרונות התוכנית
 
מטרות
 
üהקניית שליטה במיומנויות בית ספריות בסיסיות, באמצעות טיפול במקורות הכשל ורכישת כלים שיאפשרו לתלמידים התמודדות עם המשימות העומדות בפניהם.
üמיצוב בית הספר כמקור להצלחה באמצעות הגברת תחושת השייכות, המסוגלות והעצמת המוטיבציה.
 
 
יעדים עיקריים
 
 ברמת לומדים
üרכישת מיומנויות בקריאה וכתיבה
üבניית אוצר מלים ומערך מושגים לוגיים אקטיביים
üרכישת מיומנויות איסוף מידע
üשיפור שטף שפתי וארגון שפתי
üיצירת אחריות תקשורתית
üהעלאת רמת היעילות
üבניית יכולת ללמידה עצמאית, יזמית ואקטיבית.
 
 ברמת המורים
üהגברת המודעות לתפקידם כגורם משמעותי.
üהעמקת ההבנה של תהליכי הלמידה של התלמידים - הקניית ידע ואמצעים לזיהוי והבנה של מקורות הכשל וציוד בכלים להתמודדות איתם.
üהקניית כלים ליצירת דיאלוג משמעותי.


 
 
 
 
 
 
 
יסודות הלמידה בבתי הספר 

צור קשר: 04-8361086